Ajab si zindagi hai
Jis ko qadar nahin, oos ke liye dil main yaqeen hai
Par jo dil deta hai, oos ki qadar bawujood-e-koshish, nahin hai.

Par duniya main ishq ka yehi khel hai
Koi kashkol liye khara hai, tho koi darya main bahae chale ja raha hai.

Milaap zaroori nahin,
Zaroori hai tho sirf yeh ke izhaar chalta rahe.

Iss izhaar-e-muhabbat ne hi tho sakht dilon ko narm kya hai,
Issi ne tho jangon ko shuru o khatam kiya hai.

Aman zaroori nahin,
Zaroori hai tho jeena zaroori hai,
Khul kar, ji kar, bhar kar.
Haal e dil ko jaan kar.